ورود عضویت

بالن ابابیل

خودروی دوزیست (آبی - خاکی)

خودروی باتلاق رو

خودرو شنی دار

خودرو مقابله با بمب های شیمیایی

نی کوب

نفربر زرهی

فرش باتلاقی

طرح سحاب(دودزای استتار شده)

لودر و بولدوزر زرهی شده

انواع موشک

قایق باتلاق رو

سونار دریایی(منحرف کننده موشک)

طراحی و ساخت تجهیزات مهندسی

طرح های بیولوژیک - شیمیایی - بهداشتی - غذایی - گیاهی

طراحی و ساخت تجهیزات نظامی

طراحی و ساخت تجهیزات خاص